• DOBRO DOŠLI NA STRANICU!

  Ulica Nikole Tesle 8,10000,Zagreb

      Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba

      Ulica Nikole Tesle 8

                                                            

 
 
 
Facebook GO HNS-a
 
face O
 
 
 
 
 
  

youtube

  

 

 

 

 

Iz Statuta o županijskoj organizciji

 

STATUT

 

Županijska organizacija

 

Članak 40.

(1) Županijska organizacija HNS-a ustrojava se na području županije sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.

(2) Županijsku organizaciju HNS-a čine podružnice i ogranci HNS-a na području županije.

Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba ima status županijske organizacije.

(3) Županijska organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu HNS-a.

Članak 41.

(1) Županijska organizacija djeluje samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a te odlukama viših tijela HNS-a, promičući ciljeve i načela te izražava posebne interese županije u kojoj djeluje ostvarujući pritom programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih članova (članica).

(2) Županijska organizacija samostalno odlučuje o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima na području svoje županije, u skladu s općom politikom Stranke.

(3) Županijske organizacije samostalno sastavljaju liste te određuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenika (zamjenicu) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za župana (županicu) i za izbore u predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u svojoj županiji te predlažu kandidate (kandidatkinje) i njihove zamjenike za izbore članova (članica) predstavničkih tijela na ostalim razinama, u skladu sa Statutom.

Članak 42.

(1) Predsjedništvo HNS-a može sastaviti liste te odrediti kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) iz stavka 3. prethodnoga članka ukoliko županijska organizacija ne postoji ili je predsjedništvo županijske organizacije raspušteno.

Članak 43.

(1) Tijela županijske organizacije jesu:

 • županijska skupština;
 • predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
 • predsjedništvo županijske organizacije;
 • koordinacija predsjednika podružnica;
 • nadzorni odbor županijske organizacije te
 • sud časti županijske organizacije.

(2) Županijska organizacija ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(3) Sva tijela županijske organizacije, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

(4) Predsjedništvo županijske organizacije može osnivati i druga tijela, ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima HNS-a.

Županijska skupština

Članak 44.

(1) Županijska skupština jest najviše tijelo županijske organizacije i najviše političko tijelo HNS-a na području jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Sjednica županijske skupštine može biti izborna ili izvještajno-tematska.

(3) Izvještajno-tematska sjednica županijske skupštine održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(4) Izborna sjednica županijske skupštine održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 6 (šest) mjeseci od službene objave rezultata redovitih izbora za članove predstavničkoga tijela jedince područne (regionalne) samouprave.

Članak 45.

(1) Županijsku skupštinu čine:

 • predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) županijske organizacije;
 • članovi predsjedništva županijske organizacije;
 • tajnik (tajnica) županijske organizacije;
 • predsjednici (predsjednice) podružnica i povjerenici (povjerenice) za podružnice s područja županijske organizacije;
 • saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a, s područja županijske organizacije;
 • gradonačelnici (gradonačelnice), općinski načelnici (načelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a, s područja županijske organizacije;
 • predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik kluba vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu područne (regionalne) samouprave, s područja županijske organizacije;
 • članovi (članice) središnjih tijela HNS-a, osim Sabora HNS-a, s područja županijske organizacije;
 • po jedan predstavnik (predstavnica) podružnice na svakih započetih 35 (trideset i pet) članova (članica) podružnice, počevši od broja 35 (trideset i pet) te
 • dodatni predstavnici (predstavnice) podružnica sukladno ostvarenom izbornomu rezultatu na lokalnim izborima koji prethode održavanju županijske skupštine.

(2) Svaka podružnica s područja županijske organizacije ima pravo na dodatne predstavnike (predstavnice) na skupštini, sukladno ostvarenom izbornom rezultatu na lokalnim izborima koji prethode održavanju županijske skupštine.

(3) Broj predstavnika (predstavnica) iz stavka 2. ovoga članka određuje se u odnosu na najniži postignuti rezultat na razini županijske organizacije, a ukoliko je najniži postignuti rezultat niži od 5%, onda se broj predstavnika (predstavnica) određuje u odnosu na 5%, i to na način:

 • jednog predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;
 • dva predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;
 • tri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
 • četiri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma te
 • pet predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i više iznad minimuma.

(4) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili više stranaka računa se prema broju osvojenih mandata.

Članak 46.

(1) Sjednicu županijske skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije.

(2) Ukoliko sjednica županijske skupštine nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva izbornu sjednicu županijske skupštine u roku od 60 dana od proteka godine dana.

(3) Poziv na sjednicu skupštine, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se svim članovima (članicama) skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja županijske skupštine.

Članak 47.

(1) Iznimno, na zahtjev 1/4 (jedne četvrtine) podružnica s područja županijske organizacije, predsjedništva županijske organizacije, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije dužan (dužna) je sazvati izvanrednu sjednicu županijske skupštinu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva sjednicu županijske skupštine bez odgode (u najkraćemu mogućem roku). U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

 

Članak 48.

Županijska skupština:

 • sukladno općim političkim načelima HNS-a utvrđuje ciljeve na razini županije koje županijska organizacija djelovanjem svojih podružnica treba ostvariti;
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu županijske organizacije i njezinih tijela;
 • razmatra i usvaja financijski plan te financijsko izvješće županijske organizacije;
 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada županijske organizacije i njezinih tijela;
 • donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva županijske organizacije, u skladu sa Statutom;
 • u odvojenim postupcima tajnim glasovanjem bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice), članove predsjedništva županijske organizacije, nadzornog odbora i suda časti;
 • na prijedlog izabranog predsjednika (predsjednice) imenuje tajnika (tajnicu) županijske organizacije;
 • bira po jednog predstavnika (predstavnicu) županijske organizacije za skupštinu regionalnog saveza  na svakih započetih 100 (sto) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 100 (sto);
 • bira po jednog predstavnika (predstavnicu) županijske organizacije u Središnji odbor Stranke  na svakih započetih 400 (četiristo) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 400 (četiristo);
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela županijske organizacije;
 • donosi poslovnik o svojem radu te
 • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

 

Članak 49.

(1) Županijska skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova Skupštine.

(2) Svi kandidati (kandidatkinje) koji (koje) se biraju na županijskoj skupštini moraju biti članovi (članice) županijske skupštine, imati podršku podružnice kojoj pripadaju i valjanu kandidaturu.

Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije

Članak 50.

(1) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije predstavlja županijsku organizaciju u skladu sa Statutom i programskim načelima HNS-a.

(2) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije:

 • potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća županijske organizacije;
 • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije, u skladu sa Statutom, Pravilnikom o financijskom poslovanju i odlukama nadležnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
 • obavlja  druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) županijske organizacije zamjenjuje jedan (jedna) od potpredsjednika (potpredsjednica) koju on (ona) ovlasti.

Članak 51.

Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije HNS-a dužan (dužna) je nakon svake sjednice središnjih tijela HNS-a sazvati sjednicu predsjedništva županijske organizacije i sjednicu koordinacije predsjednika podružnica na kojoj će izvijestiti o raspravljenim temama i zaključcima sa sjednica središnjih tijela HNS-a.

Predsjedništvo županijske organizacije

Članak 52.

Predsjedništvo županijske organizacije jest izvršno-političko tijelo županijske organizacije.

Predsjedništvo županijske organizacije ima od 11 (jedanaest) do 19 (devetnaest) članova (članica), sukladno odluci županijske skupštine.

Članak 53.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije čine:

 • predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) županijske organizacije;
 • tajnik (tajnica) županijske organizacije;
 • župan (županica) i njegovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a;
 • predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vijećnika u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a županijske organizacije;
 • predsjednica Ženske inicijative HNS-a županijske organizacije;
 • glasnogovornik (glasnogovornica) županijske organizacije te
 • 4 – 12 (četiri do dvanaest) izabranih članova (članica), sukladno odluci županijske skupštine.

(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika županijske organizacije, predsjedništvo županijske organizacije može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova (članica) u odnosu na postojeći broj članova (članica) predsjedništva.

(3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave, na sjednice predsjedništva se pozivaju vijećnici (vijećnice) koji nemaju status članova (članica) predsjedništva županijske organizacije.

(4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40%  pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.

(5) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva županijske organizacije.

(6) Na sjednice predsjedništva županijske organizacije pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, gradonačelnici (gradonačelnice), župan (županica) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a s područja županijske organizacije.

(7) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

Članak 54.

(1) Sjednice predsjedništva županijske organizacije saziva predsjednik (predsjednica) županijske organizacije.

(2) Na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova (članica) predsjedništva županijske organizacije, predsjednik (predsjednica) dužan (dužna) je sazvati sjednicu predsjedništva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(3) Obrazloženi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedništva županijske organizacije.

(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije ne sazove sjednicu predsjedništva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza saziva sjednicu predsjedništva županijske organizacije.

(5) Sjednicama predsjedništva županijske organizacije predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) predsjedništva županijske organizacije kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).

(6) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) predsjedništva županijske organizacije kojeg (koju) za to ovlasti predsjedništvo županijske organizacije.

Članak 55.

(1) Sjednice predsjedništva županijske organizacije održavaju se u načelu prije sjednice predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, a najmanje jednom mjesečno.

(2) Ukoliko sjednica predsjedništva županijske organizacije nije održana dulje od 3 (tri) mjeseca, obvezu sazivanja sjednice predsjedništva županijske organizacije, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 3 (tri) mjeseca, ima predsjednik regionalnog saveza kojemu županijska organizacija pripada.

Članak 56.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije:

 • upravlja županijskom organizacijom između dvije skupštine;
 • osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike HNS-a, izvršenje programa i programskih načela i ciljeva na razini županije;
 • provodi odluke skupštine i drugih nadležnih tijela HNS-a;
 • daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
 • koordinira i usmjerava rad podružnica te potiče osnivanje novih podružnica ili ogranaka, sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
 • potiče omasovljenje članstva;
 • osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
 • na prijedlog predsjednika (predsjednice) imenuje i razrješava glasnogovornika (glasnogovornicu) i blagajnika (blagajnicu);
 • utvrđuje kandidate (kandidatkinje) te organizira i nadzire provedbu izborne kampanje za župana (županicu) i njihove zamjenike (zamjenice) te članove (članice) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike;
 • odlučuje o koalicijama na razini županije;
 • najmanje dvaput godišnje razmatra rad svojih članova (članica) u tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • predlaže kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
 • utvrđuje kandidate za tijela HNS-a;
 • potiče i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnošću;
 • raspravlja i zauzima stajališta o osobito važnim političkim pitanjima iz rada podružnica i ogranaka;
 • bira nastavnike Političke akademije HNS-a;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(2) S ciljem unapređivanja organizacije i učinkovitosti rada podružnica i ogranaka, predsjedništvo županijske organizacije može osnivati koordinacijska tijela čije se osnivanje, sastav, ovlaštenja i način rada određuju poslovnikom o radu predsjedništva županijske organizacije.

(3) Predsjedništvo županijske organizacije donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova (članica) predsjedništva.

Koordinacija predsjednika podružnica

Članak 57.

(1) Koordinaciju predsjednika podružnica čine svi predsjednici podružnica na području županijske organizacije HNS-a.

(2) Predsjednik županijske organizacije saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika podružnica najmanje jednom u dva mjeseca.

Članak 58.

(1) Koordinacija predsjednika podružnica donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u podružnicama.

(2) Koordinacija predsjednika podružnica osmišljava i predlaže načine oživotvorenja programa i odluka nadležnih tijela Stranke te potiče poboljšanje međusobne komunikacije i suradnje podružnica, poglavito na područjima i temama od zajedničkog interesa.

Nadzorni odbor županijske organizacije

Članak 59.

(1) Nadzorni odbor županijske organizacije ima 3 člana (članice).

(2) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora, na kojoj članovi (članice) nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.

(3) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada županijske organizacije i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije.

(4) Članovi nadzornog odbora županijske organizacije ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela županijske organizacije, osim skupštine.

(5) Nadzorni odbor županijske organizacije donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova (članica).

(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedništva županijske organizacije.

(7) Ukoliko nadzorni odbor županijske organizacije prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove ovlasti do izbora novih članova (članica) nadzornog odbora županijske organizacije preuzima Nadzorni odbor HNS-a.

Regionalni savez

Članak 60.

(1) Regionalni savezi povezuju županijske organizacije HNS-a sukladno zemljopisnim, povijesnim, gospodarskim, kulturološkim i drugim tradicionalnim osobitostima hrvatskih regija.

(2) Regionalni savezi HNS-a ustrojeni su na način kako slijedi:

 • Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije;
 • Dalmatinski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije;
 • Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije;
 • Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te
 • Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

(3) O prestanku rada regionalnih saveza ili promjenama u njihovu ustroju odlučuje Središnji odbor HNS-a, ovisno o mogućim promjenama teritorijalno-administrativnog ustroja Republike Hrvatske i u skladu s ovim Statutom.

 

Članak 61.

(1) Regionalni savez HNS-a je koordinacijsko-organizacijsko tijelo u kojemu se usklađuje i pospješuje rad nižih ustrojstvenih oblika, jača komunikacija, povezanost i koordinacija na području regije te izravnije provode opća strateško-programska politika HNS-a i odluke središnjih tijela HNS-a.

(2) Usklađivanje stajališta županijskih organizacija u određenoj regiji o pitanjima koja zadiru u specifične političke, gospodarske, socijalne, kulturne i druge interese regije, kao i zastupanje stajališta regije u središnjim tijelima HNS-a jedna je od temeljnih zadaća regionalnih saveza.

 

Članak 62.

(1) Tijela regionalnog saveza jesu:

 • skupština regionalnog saveza,
 • predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza,
 • predsjedništvo regionalnog saveza te
 • tajnik (tajnica) regionalnog saveza.

(2) Regionalni savez ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(3) Sva tijela regionalnog saveza, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

(4) Sjedište regionalnog saveza jest u sjedištu županije iz koje je predsjednik (predsjednica) regionalnoga saveza ili u mjestu koje odredi predsjedništvo regionalnog saveza.

Skupština regionalnog saveza

Članak 63.

(1) Skupština je najviše tijelo regionalnog saveza i najviše političko tijelo HNS-a na području pojedinoga regionalnog saveza.

(2) Sjednica skupštine regionalnog saveza može biti izborna ili izvještajno-tematska.

(3) Izvještajno-tematska sjednica regionalnog saveza održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(4) Izborna sjednica regionalnog saveza održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 90 (devedeset) dana od službene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

(5) Preporučuje se da 20% svih članova skupštine regionalnog saveza čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.

 

Članak 64.

Skupštinu regionalnog saveza čine:

 • predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) regionalnog saveza;
 • tajnik (tajnica) regionalnog saveza;
 • predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija;
 • saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a, s područja regionalnog saveza;
 • župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a, s područja regionalnog saveza;
 • predsjednici (predsjednice) predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, predsjednici (predsjednice) klubova vijećnika HNS-a u predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave, s područja regionalnog saveza te
 • po jedan predstavnik županijske organizacije na svakih započetih 100 (sto) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 100 (sto).

 

Članak 65.

(1) Sjednicu skupštine regionalnog saveza saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza.

(2) Ukoliko sjednica skupštine regionalnog saveza nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva izbornu sjednicu skupštine regionalnog saveza, u roku od 60 dana od proteka godine dana.

(3) Poziv na sjednicu skupštine upućuje se svim članovima (članicama) Skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja skupštine regionalnog saveza.

Članak 66.

(1) Iznimno, na zahtjev dviju županijskih organizacija s područja regionalnog saveza, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza dužan (dužna) je sazvati izvanrednu skupštinu regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva sjednicu skupštine regionalnog saveza bez odgode (u najkraćemu mogućem roku). U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

Članak 67.

Skupština regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova skupštine.

 

Članak 68.

Skupština regionalnog saveza:

 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu županijskih organizacija sa svojeg područja i njihovih tijela;
 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada i koordinacije regionalnog saveza i njegovih tijela;
 • tajnim glasovanjem bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice) i tajnika (tajnicu) regionalnog saveza;
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela regionalnog saveza;
 • donosi poslovnik o svojem radu te
 • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

Predsjedništvo regionalnog saveza

Članak 69.

(1) Predsjedništvo regionalnog saveza jest izvršno-političko tijelo regionalnog saveza.

(2) Predsjedništvo regionalnog saveza teži učinkovitijem povezivanju i komunikaciji među županijskim organizacijama u regiji te ujednačavanju nastupa i stavova o pojedinim pitanjima važnim za regiju ili Republiku Hrvatsku i njezine građane.

(3) Predsjedništvo regionalnog saveza može donositi stajališta, zaključke i smjernice političkog djelovanja i organizacije Stranke u regiji, koje obvezuju županijske organizacije u regiji.

(4) Predsjedništvo regionalnog saveza čine:

 • predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) regionalnog saveza;
 • predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a regionalnog saveza;
 • predsjednica Ženske inicijative HNS-a regionalnog saveza;
 • tajnik (tajnica) regionalnog saveza te
 • predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija s područja regionalnog saveza.

(5) Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva regionalnog saveza.

(6) Na sjednice predsjedništva regionalnog saveza pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice), predsjednici (predsjednice) predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave te predsjednici (predsjednice) klubova vijećnika HNS-a predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave s područja regionalnog saveza.

 

Članak 70.

(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza saziva predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza.

(2) Sjednicama predsjedništva regionalnog saveza predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) regionalnog saveza kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) regionalnog saveza kojeg (koju) za to ovlasti Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 71.

(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza održavaju se prema potrebi, a obvezno nakon svake sjednice Predsjedništva HNS-a, s ciljem redovitog izvještavanja predsjednika (predsjednica) županijskih organizacija o odlukama viših tijela Stranke.

(2) Ukoliko sjednica predsjedništva regionalnog saveza nije održana dulje od 5 (pet) mjeseci, obvezu sazivanja sjednice predsjedništva regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 5 (pet) mjeseci, ima glavni tajnik HNS-a.

(3) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

 

Članak 72.

(1) Predsjedništvo regionalnog saveza:

 • upravlja regionalnim savezom između dviju skupština;
 • izravno provodi politiku HNS-a i odluke središnjih tijela HNS-a;
 • odgovara za  organizacijsko jačanje stranke u dogovoru s glavnim tajnikom HNS-a;
 • povezuje i koordinira rad županijskih organizacija na svojem području;
 • potiče povećanje broja članova;
 • obvezno informira županijske organizacije na svojem području o svim odlukama središnjih tijela HNS-a;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(2) S ciljem unapređivanja organizacije i učinkovitosti rada županijskih organizacija, predsjedništvo regionalnog saveza može osnivati koordinacijska tijela čije se osnivanje, sastav, ovlaštenja i način rada određuju poslovnikom o radu predsjedništva regionalnog saveza.

(3) Predsjedništvo regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova (članica) predsjedništva.

Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza

Članak 73.

Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza ima pravo i obvezu pratiti i poticati realizaciju svih aspekata stranke, odnosno realizaciju odluka središnjih tijela HNS-a na svojem području, potičući i nadzirući rad nositelja (nositeljica) izvršnih funkcija u nižim tijelima HNS-a te redovito izvještavajući o tome na sjednicama Predsjedništva HNS-a.

 

Članak 74.

(1) Predsjednici (predsjednice) regionalnih saveza HNS-a minimalno dvaput godišnje održavaju zajednički sastanak s članovima predstavničkih tijela i izvršne vlasti sa svojeg područja, s ciljem učinkovitog djelovanja u skladu s programom i političkim načelima HNS-a te odlukama viših tijela Stranke.

(2) Predsjednik (predsjednica) i tajnik (tajnica) regionalnog saveza najuže surađuju s glavnim tajnikom (tajnicom) HNS-a, s ciljem učinkovitoga i djelotvornog funkcioniranja regionalnih saveza, županijskih organizacija te stranke u cijelosti.

Tajnik (tajnica) regionalnog saveza

Članak 75.

(1) Tajnik (tajnica) regionalnog saveza potiče i usklađuje rad tajnika (tajnica) nižih ustrojstvenih oblika HNS-a na svojem području, posebice vodeći računa o izgradnji i jačanju podružnica, odnosno na osnivanju ogranaka HNS-a u onim gradovima, naseljima i općinama u kojima HNS nema članstva ili ustrojstvenih oblika.

(2) Tajnik (tajnica) regionalnog saveza osobito je odgovoran (odgovorna) za uredno administrativno i financijsko poslovanje ustrojstvenih oblika HNS-a na području regije, za prikupljanje članarine i evidentiranje drugih prihoda te za konceptualno osmišljavanje i tehničku provedbu promotivnih i drugih aktivnosti HNS-a na području regionalnog saveza.

Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba

 Ulica Nikole Tesle 8, 10000 Zagreb 
Telefon: + 385 1

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">iOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© Copyright 2023, Sva prava pridržana, HNS

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI

  • STRANKA KOJA ZAGOVARA MODERNU, GRAĐANSKU
  • DRŽAVU JEDNAKOPRAVNIH I ZADOVOLJNIH GRAĐANA