• DOBRO DOŠLI NA STRANICU!

    Ulica Nikole Tesle 8,10000,Zagreb

      Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba

      Ulica Nikole Tesle 8

                                                            

 
 
 
Facebook GO HNS-a
 
face O
 
 
 
 
 
  

youtube

  

 

 

 

 

Politika privatnosti

Uvodne odredbe

Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (HNS) cijeni vašu privatnost i vodi računa o zaštiti vaših osobnih podataka. 

Zbog toga vam ovim dokumentom želimo pojasniti koje osobne podatke obrađujemo i zašto to činimo, te kako se odnosimo prema osobnim podacima koje obrađujemo. 

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo na zakonit, pošten i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za redovito poslovanje HNS-a, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti. 

Takvi osobni podaci prvenstveno se odnose na fizičke osobe koji su članovi i/ili simpatizeri, odnosno zaposlenici ili dobavljači, odnosno poslovni partneri. 

Prestankom potrebe za obradom osobnih podataka, sve osobne podatke brišemo ili ih primjenom primjerenih tehničkih rješenja anonimiziramo radi isključivog korištenja u statističke svrhe.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu našim temeljnim vrijednostima i načelima, ovom politikom privatnosti i važećim europskim i hrvatskim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Ova se politika privatnosti jednako odnosi na osobne podatke u digitalnom, odnosno elektroničkom obliku, kao i na osobne podatke u tiskanom (papirnatom) obliku, neovisno o tome da li je riječ o ispisu digitalnog, odnosno elektroničkog zapisa.

Izrazi koji se koriste u ovoj politici privatnosti, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Načela

Kada obrađujemo osobne podatke vodimo se načelima i pravilima koja su uspostavljena Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prilikom obrade osobnih podataka vodimo računa o obvezi čuvanja profesionalne tajne na način na koji je uređuje pravo Europske unije, odnosno Republike Hrvatske.

Osobne podatke isključivo obrađujemo:

• zakonito, pošteno i transparentno;

• u posebne, točno određene i zakonite svrhe; 

• koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju;

• samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i

• štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Osobne podatke mlađih od 16 godina obrađujemo samo na temelju privole roditelja ili skrbnika i samo u onoj mjeri i opsegu u kojem je privola dana.

Povjerljivost i sigurnost

Svim osobnim podacima pristupamo s povjerljivošću, vodeći računa o odgovarajućoj razini sigurnosti, odnosno tehničke i organizacijske zaštite. Ni na koji način neovlašteno ne prikupljamo, obrađujemo ili na drugi neovlašten način koristimo osobne podatke. 

Zaposlenici HNS-a štite osobne podatke i kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka radnog odnosa.

Zaposlenici HNS-a obrađuju samo one podatke za koje su ovlašteni, na način i u granicama ovlaštenja, odnosno iskljućivo u svrhu za koju su podaci prikupljeni ili za koju se obrađuju.

U radu s osobnim podacima vodimo se „need-to-know“ načelom, kako bi osigurali da samo ovlašteni zaposlenici imaju pristup točno određenim osobnim podacima kroz točno određeno vremensko razdoblje.

Prije uvođenja novih tehnologija koje se mogu koristiti za obradu osobnih podataka, pristupamo temeljitoj analizi te prilagodbi tehničkih i organizacijskih mjera, kako bi osigurali primjenu najviših standarda zaštite osobnih podataka.

Smjernice za postupanje zaposlenika

Zaposlenici HNS-a, u svojem svakodnevnom radu vode se ovom politikom privatnosti i važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

HNS najmanje jednom godišnje organizira edukaciju ili na drugi prikladan način upoznaje svoje zaposlenike s njihovim obvezama i propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, te vodi računa o primjeni dobrih praksi zaštite podataka u skladu s preporukama Agencije za zaštitu osobnih podataka i ostalih tijela nadležnih za zaštitu podataka u Europskoj uniji i Hrvatskoj.

Zaposlenici poduzimaju odgovarajuće mjere organizacijske i tehničke zaštite kako bi u najvećoj mjeri smanjili rizik za osobne podatke, a napose:

• koriste snažne zaporke na računalima i mobilnim uređajima, koje su poznate samo njima i ne dijele se s trećim osobama, te se redovito mijenjaju;

• redovito provjeravaju ažurnost i svrhovitost osobnih podataka. Ukoliko osobni podaci više nisu potrebni  ili su neažurni i bez mogućnosti ažuriranja, pristupa se brisanju, odnosno anonimizaciji takvih podataka;

• zaključavaju računala na kojima rade s osobnim podacima kada ih ostavljaju bez nadzora;

• vode osobitog računa da osobne podatke kojima imaju pristup ne ustupaju ili otkrivaju neovlaštenim osobama.

Pohrana podataka

HNS vodi računa o načinu pohrane podataka, bez obzira da li se nalaze na papiru, u digitalnom, odnosno elektroničkom ili nekom drugom obliku. 

Osobni podaci koji se nalaze na papiru, bez obzira da li je riječ o ispisu podataka koji se inače čuvaju u digitalnom, odnosno elektroničkom obliku:

• kada se ne koriste, čuvaju se u zatvorenoj ladici ili ormaru za spise koji su dostupni isključivo za to ovlaštenim osobama;

• svi zaposlenici su zaduženi da takve papire ne ostavljaju na vidljivom mjestu, odnosno na mjestu gdje bi neovlaštene osobe mogle pristupiti osobnim podacima i

• kada više nisu potrebni, uništavaju se u rezaču papira ili na drugi tehnički prihvatljiv način, te propisno zbrinjavaju.

Osobni podaci koji su u digitalnom, odnosno elektroničkom obliku zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, slučajne izmjene ili brisanja, odnosno neovlaštenih upada u sustav:

• korištenjem snažnih zaporki, koje su redovito mijenjaju i koje su poznate samo ovlaštenim osoba i ne dijele se s trećim osobama;

• ukoliko se osobni podaci nalaze na prijenosnom mediju (npr. CD, DVD, USB  stick, prijenosni HDD…), takvi se mediji pohranjuju na sigurno, zaključano, mjesto koje je dostupno isključivo za to ovlaštenim osobama;

• za pohranu se koriste isključivo službeni mediji i serveri, odnosno izabrani cloud servis, koji primjenjuje odgovarajuće metode organizacijske i tehničke zaštite;

• serveri na kojima su pohranjeni osobni podaci nalaze se na sigurnoj lokaciji koja je dostupna isključivo za to ovlaštenim osobama;

• sigurnosne kopije (backup) podataka se vrše redovito, kako bi se osigurala cjelovitost, istinitost i točnost podataka, a u skladu s ovom politikom privatnosti i važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka;

• osobni podaci neće se izravno pohranjivati na mobilne uređaje (npr. tablet, smartphone…) osim ako je to nužno i tada samo u onom trajanju i opsegu u kojem je to nužno;

• zaposlenici ne pohranjuju osobne podatke na svoja osobna računala koja koriste ili mogu koristiti u svrhu obavljanja posla;

• svi serveri i računala koji sadrže osobne podatke zaštićeni su odgovarajućim tehničkim mjerama zaštite, poput enkripcijskih programa, vatrozida i sl.

Obrada podataka

Sve osobne podatke obrađujemo na zakonit način, u skladu s uvjetima, načelima i standardima Opće uredbe o zaštoto podataka i nacionalnom zakonodavstvu. Obradu prvenstveno temeljimo na posebnim privolama, izvršenju ugovornog odnosa ili poštovanja pravnih obveza. 

Osobitu pozornost posvećujemo obradi posebnih kategorija osobnih podataka. 

Najčešće obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka naših zaposlenika, za koje zaposlenici daju izričitu privolu da se obrađuju ili se obrađuju kako bi se zaštitila i ostvarila prava i interesi zaposlenika u podruĉju radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti i socijalnoj zaštiti. 

HNS ne koristi automatiziranu obradu osobnih podataka, ukljuĉujući izradu profila, kako bi donio odluku koja proizvodi ili može proizvoditi pravne uĉinke prema ispitanik ili na sliĉan naĉin znaĉajno utjeĉu na ispitanika i ostvarenje njegovih prava.

HNS vodi osobitog računa da osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika na kojeg se odnose navedeni osobni podaci. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitanika se uvijek obavještava o razlogu i svrsi obrade osobnih podataka kao i o pravnoj osnovi za takvu obradu. 

Kod svakog prijenosa osobnih podataka koristimo odgovarajuće zaštitne mjere, koje odgovaraju kategorijama osobnih podataka i rizku koji proizlazi iz takve  kategorizacije, vodeći računa o posebnostima svakog pojedinog slučaja prijenosa. 

Osobni podaci se mogu slati digitalno, odnosno elektronički isključivo u kritpiranom obliku, vodeći računa o tehničkim mogućnostima, kategorijama osobnih podataka i procjeni rizika. 

Vaše podatke nikada nećemo otkriti trećima, bez vašeg izričitog traženja i jasno dane, nedvosmislene i točno određene privole ili kada je to potrebno radi ostvarenja naših pravnih obveza. 

Iznimno, možemo otkriti vaše osobne podatke nadležnim međunarodnim, državnim i javnim tijelima ukoliko je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza, radi zaštite vaših životnih interesa ili životnih interesa drugih fizičkih osoba. Jednako tako, na traženje suda a za potrebe sudskog postupka (neovisno u kojoj se fazi postupak nalazi) možemo otkriti vaše osobne podatke u opsegu i granicama sudbenog naloga.

Međunarodni prijenos osobnih podataka

Ne vršimo prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije (međunarodni prijenos), osim iznimno radi ispunjenja međusobnih sporazuma i ugovora koji proizlaze iz HNS-ovog članstva u međunarodnim organizacijama, odnosno u zakonom propisanim slučajevima ili na vaše izričito traženje uz jasno danu, nedvosmislenu i točnu privolu.

Eventualni prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji temelji se isključivo na:

• popisu zemalja i međunarodnih organizacija koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite, sukladno javno objavljenoj odluci Europske komisije;

• predviđenim odgovarajućim zaštitnim mjerama poput obvezujućih korporativnih pravila, instrumenata tijela javne vlasti, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obvezujućim i provedivim obvezama voditelja obrade ili izvršitelja obrade u trećoj zemlji koje se odnose na dosljednu primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera i

• postojanju odgovarajuće institucionalne pravne zaštite ispitanika u trećoj zemlji.

Bilo kakve presude suda ili odluke upravnog tijela treće zemlje kojima se zahtijeva prijenos ili otkrivanje osobnih podataka ne obvezuju nas, niti ćemo prema njima postupiti, osim ako se temelje na međunarodnom sporazumu koji obvezuje Republiku Hrvatsku, poput ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći.

Točnost i ažuriranje osobnih podataka

Točnost i ažurnost osobnih podataka je od osobite važnosti, kako za ostvarenje svrhe obrade tako i radi ostvarenja vaših prava i zaštite osobnih podataka. 

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali točnost i ažurnost osobnih podataka, u skladu s kategorijama osobnih podataka i njihovom značaju za ostvarenje svrhe obrade.

HNS na jednostavan i pristupačan način, koristeći primjere dobre prakse, omogućuje ispitaniku čiji se osobni podaci obrađuju, da ažurira svoje osobne podatke.

Ukoliko se tijekom obrade, odnosno korištenja osobnih podataka utvrdi da su određeni osobni podaci netočni ili neažurni, a nije ih moguće ažurirati ili bi takvo ažuriranje rezultiralo nesrazmjernim naporima ili troškovima, takvi će se podaci izbrisati. 

Zadržavanje i brisanje osobnih podataka

U skladu s načelima na kojima se temelji naša politika privatnosti, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade, odnosno koliko nalaže zakon, podzakonski akt ili opći akt HNS-a, a nakon što nam osobni podaci više nisu potrebni brišemo ih ili anonimizamo.

Podatke o članstvu u HNS-u čuvamo trajno, radi ostvarenja prava ispitanika u vezi s članstvom u političkim strankama, što ne utječe na mogućnost ispitanika za ostvarenjem svojih prava.

Jednom godišnje vršimo kontrolu i reviziju osobnih podataka koje obrađujemo, kako bi osigurali da su svi osobni podaci čija je svrha ostvarena, odnosno koji nam više nisu potrebni, obrisani ili anonimizirani. Kontrolu vrši za to ovlašten zaposlenik, koji je dužan izraditi izvješće i eventualne preporuke, ukoliko utvrdi postojanje osobnih podataka za koje više nema razloga za zadržavanje.

Iznimno, možemo zadržati vaše osobne podatke dulje nego što je navedeno ukoliko je to nužno radi postupanja po sudskom nalogu ili nalogu ovlaštenog tijela, a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, radi zaštite vaših životnih interesa ili životnih interesa drugih fizičkih osoba. 

Ostvarivanje prava ispitanika

Pregled vaših prava u ovoj politici privatnosti je pojednostavljen radi razumljivosti i jednostavnijeg snalaženja. 

Opća uredba o zaštiti podataka i nacionalno zakonodavstvo detaljno uređuje složenu proceduru ostvarenja prava; stoga predlažemo da se pobliže upoznate s propisima koji pružaju sveobuhvatan opis vaših prava i načina njihovog ostvarenja.

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci ili ne. Ako se njegovi osobni podaci obrađuju, ispitanik može zatražiti pristup svoji osobnim podacima, uz naznaku svrhe obrade, kategorija osobnih podataka o kojima je rijeĉ i eventualnim primateljima kojima su osobni podaci otkriveni (ili će im biti otkirveni na temelju valjane pravne osnove). 

Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno ograničavanje obrade osobnih podataka ili prenosivost osobnih podataka. 

Osvarivanje prava ispitanika od strane HNS-a ne utječe na pravo ispitanika da se obrati Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno drugom nadzornom tijelu

Zahtjev za ostvarenjem prava podnosi se putem adrese elektroničke pošteOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.našem službeniku za zaštitu podataka: Jug Puljizević

HNS može izraditi i poseban elektronički obrazac na svojim web stranicama, kao standardizirani način podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika, ali to neće utjecati na mogućnost slanja zahtjeva ispitanika na navedenu adresu elektroničke pošte.

Službenik za zaštitu podataka će poduzeti odgovarajuće korake kako bi nedvojbeno utvrdila identitet podnositelja zahjteva prije pružanja bilo kakvih informacija koje se odnose na osobne podatke.

Informacije vezane uz ostvarenje prava pružaju se u elektroničkom obliku, bez naplate. U slučaju traženja kopije takve informacije ili opetovanih zahtjeva koji se odnose na sadržajno jednako ostvarenje prava, odnosno ako je riječ o očito neutemeljenim ili pretjeranim zahtjevima, HNS će naplatiti naknadu u visini stvarnih administrativnih troškovima ispunjenja takvog zahtjeva. 

U bilo kojem trenutku možete na jednostavan i transparentan način povući svoju privolu i zatražiti da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu promidžbe.

Uz to možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako: osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili se moraju brisati radi poštovanja propisa Europske unije ili Republike Hrvatske. 

Završne odredbe

Članstvo u HNS-a detaljno je uređeno Pravilnikom o članstvu HNS-a.

Ukoliko mislite da se prema vašim osobnim podacima ne odnosimo na odgovarajući način ili ste dojma da se obrada vaših podataka kosi s Općom uredbom o zaštiti podataka i nacionalnim zakonodavstom imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ova se politika privatnosti ažurira prema potrebi a najmanje jednom godišnje, vodeći računa o primjerima dobre prakse i novostima na području zaštite podataka.

U Zagrebu, 22. svibnja 2018.

U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte nas na naš e-mail

Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba

 Ulica Nikole Tesle 8, 10000 Zagreb 
Telefon: + 385 1

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">iOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© Copyright 2023, Sva prava pridržana, HNS

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI

    • STRANKA KOJA ZAGOVARA MODERNU, GRAĐANSKU
    • DRŽAVU JEDNAKOPRAVNIH I ZADOVOLJNIH GRAĐANA