NOVI SAZIV GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

1013696 137154546489384 1616346353 nZagreb, 21. lipnja 2013. – Dana, 20. lipnja 2013. godine održana je konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba.
 
Na konstituirajućoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine verificirani su mandati novim gradskim zastupnicima koji su položili svečanu prisegu. Mandatno povjerenstvo verificiralo je mandate 51 članu Gradske skupštine.
 
Gradski zastupnici
 
Nezavisna lista Milana Bandića ima 17 gradskih zastupnika: Jelena Pavičić Vukičević, Ana Stavljenić-Rukavina, Sandra Perković, dr. Mirna Šitum, Davor Štern, akademkinja Vida Demarin, Sunčana Rupnik Blažeković, Marija Kalebota, Vlado Crkvenac, Dragica Nikolić, Katarina Tonković, Darko Katuša, Ratko Maričić, Ante Dodig, Mirsad Srebreniković, Bogdanka Srdić-Vulpe, Damir Jurinović.
 
SDP ima 12 zastupnika: Davor Bernardić, Martina Jović, Zvane Brumnić, dr. Damir Godec, Saša Molan, Tin Pažur, Silva Žele, Nenad Livun, Ćazim Kardašević, Dijana Pavičić Haniš, Marijan Pilaš, Dan Špicer.
 
HDZ će zastupati osam gradskih zastupnika: Andrija Mikulić, Margareta Mađerić, Ivan Ćelić, akademik Ivica Kostović, Zoran Piličić, Mario Župan, Dražen Bilokapić, Ante Plazonić.
 
Četiri su HSLS-ovca: Darinko Kosor, Alen Ostojić, Vjekoslav Jeleč, Miroslav Polovanec.
 
Troje ih je iz HSU-a: Davorka Vukadin Samardžić, Grgo Jelinić i Vesna Sudar.
 
Po dvojica su iz HNS-a Dragan Kovačević i Tomislav Stojak, a iz HSS-a Nenad Matić i Ivan Obad.
 
Jedan zastupnik je iz Bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika, HSP-a dr. Ante Starčević Ivan Tepeš te nestranački gradski zastupnik Vladimir Ferdelji.
 
Klubovi zastupnika
 
U ovom sazivu osnovano je šest klubova zastupnika: klub zastupnika Nezavisne liste Milana Bandića, SDP-ov, HDZ-ov, te tri zajednička kluba - HNS i HSU, zatim HSP A. Starčevića i BUZ te HSLS i HSS.
 
Predsjednik i potpredsjednici
 
Darinko Kosor novi je predsjednik Gradske skupštine. Kosor je dobio podršku 27 zastupnika, njih 21 bilo je suzdržano, te jedan protiv i to Tomislav Stojak iz HNS-a. Osim HSLS-a i HSS-a, Kosor je dobio podršku i Nezavisne liste Milana Bandića. Suzdržani su bili HDZ-ovci i većina SDP-ovaca.
 
Potpredsjednici Skupštine su Jelena Pavičić Vukićević (Nezavisna lista Milana Bandića), Vesna Sudar (HSU), Andrija Mikulić (HDZ) i Davor Bernardić (SDP).
 
Radna tijela
 
Na konstituirajućoj sjednici izabrani su i predsjednici i članovi 18 radnih tijela. Dragan Kovačević predsjednik je Odbora za financije i član Odbora za izbor i imenovanja. Tomislav Stojak predsjednik je Odbora za mjesnu samoupravu i član Odbora za kulturu.
 
Cjelokupni popis radnih tijela kao i njihovih članova možete vidjeti na stranici: http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=955
 
O Gradskoj skupštini Grada Zagreba
 
Gradska skupština predstavničko je tijelo građana Grada Zagreba i tijelo Grada Zagreba izabrano na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom. Gradska skupština ima 51 gradskog zastupnika.
 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna cjelina kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu, ali na njega se primjenjuju i odredbe ovog zakona.
 
Statutom Grada Zagreba uređuje se samoupravni djelokrug Grada Zagreba, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba. Unutarnje ustrojstvo i način rada Gradske skupštine Grada Zagreba uređeni su Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
 
Sjedište Gradske skupštine Grada Zagreba je u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5, Stara gradska vijećnica.